​תקנון חברה בע”מ

הסבר כללי

תקנון חברה הוא למעשה חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

תקנון חברה הוא מסמך מהותי ובעל חשיבות מרבית המהווה את תעודת הזהות של החברה, ובכך קובע את מערכת היחסים בין בעלי התפקידים ובעלי המניות. בעת רישומה של חברה יש להגיש לרשם החברות מספר מסמכים, ביניהם נכלל גם תקנון החברה.

את התקנון ניתן לנסח באופן עצמאי בהתאם לדרישות בעלי החברה וניתן לעשות שימוש בתקנון מצוי המפורסם באתר רשם החברות. יחד עם זאת, מומלץ להסתייע באיש מקצוע על מנת לוודא כי התקנון בו בחרנו לעשות שימוש אכן תואם את רצונות בעלי החברה וצורכיהם.

תקנון המנוסח באופן מקצועי ויסודי יכול למנוע תקלות ומחלוקות ובכך למנוע בזבוז של כספיים מיותרים בעתיד. כמו כן, ביצוע פעולות אשר אינן מוסדרות בתקנון ובניגוד לו, עלולות להוות חריגה מסמכות ואף הפרה של הוראות החוק.

התקנון חייב לכלול בתוכו את הפרטים הבאים:

 1. שם החברה – שם החברה צריך לעמוד במספר כללים על מנת שיתקבל על ידי רשם החברות, כדלקמן:
 • שם החברה צריך שיהיה בשפה העברית, אך ניתן להוסיף שמות באנגלית ובערבית.
 • שם החברה צריך שיכלול בסופו את הציון “בע”מ”, או לחלופין “בערבון מוגבל”.יחד עם זאת, שם החברה לא יתקבל אם יהא אחד מאלה:
 • זהה או דומה עד כדי להטעות לשמה של חברה רשומה אחרת.
 • שם העלול לפגוע ברגשות הציבור או בתקנות הציבור.
 • סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כדי להטעות.
 • שם אשר רשם החברות סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.

חשבו לזכור, כי חברה יכולה לשנות את שמה בעתיד באישורו של רשם החברות.

 1. מטרות החברה – מטרותיה של החברה תצוינה בתקנון החברה ותהיינה אחת מאלו:
 • לעסוק בכל עיסוק חוקי;
 • לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון;
 • לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון.
 1. פרטים בדבר הון המניות הרשום.
 2. פרטים בדבר הגבלת האחריות החברה.

  התקנון רשאי לכלול בתוכו את הפרטים הבאים:

 1. נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה.
 2. זכויות וחובות של בעלי המניות ושל החברה.
 3. הוראות לעניין דרכי הניהול של החברה.
 4. חלוקת רווחים בין בעלי התפקידים בחברה.
 5. כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדיר בתקנון.

 חשוב לזכור, לאחר רישומה של החברה ניתן לשנות את התקנון בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר.